Amés drets, més dignitat i més seguretat per a les treballadores de la llar. El Govern d’Espanya ha aprovat el Reial Decret Llei 16/2022 que avança en la millora de les condicions de feina d’un col·lectiu altament precaritzat, i permetrà que 9.360 treballadores de la llar de les Illes Balears adquireixin per primera vegada el dret a cobrar l’atur, entre altres aspectes. A partir de l’1 d’octubre les treballadores de la llar cotitzaran per desocupació, en una regulació que ve avalada pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que el 22 de febrer de 2022 considera una discriminació cap a les dones la manca de reconeixement de protecció per desocupació de les persones ocupades a la llar.

El 95% de les 368.488 persones que actualment fan feina a Espanya com a treballadores de la llar són dones, i el 44% són d’origen estranger. Per tant, la nova llei respon també a la necessitat de consagrar la igualtat de gènere en el món del treball, la igualtat de drets i de protecció de la dona.

A més del dret a l’atur, la nova llei introdueix una major protecció davant l’acomiadament, eliminant el desistiment sense causa per part de la persona ocupadora. A partir d’ara, per acomiadar a una treballadora de la llar s’hauran d’acreditar per escrit els motius i les causes concretes, i no serà suficient la mera voluntat de la part ocupadora. D’aquesta manera s’equipara la indemnització per acomiadament improcedent a la de la resta de persones treballadores, és a dir, 33 dies per any de treball. La igualtat de drets de les treballadores de llar és ja una realitat i es manifesta en diverses mesures.

Pel que fa la major protecció econòmica, es garanteix també l’abonament pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA) dels deutes salarials i indemnitzatoris de les treballadores en cas que la persona ocupadora no els pugui pagar per insolvència.

Ara bé no podem parlar de millorar drets laborals si no fem també referència a la salut. Des de 1995 les treballadores de la llar estaven excloses de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL). A partir d’ara, la LPRL és d’aplicació i es reconeix el dret d’aquestes treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment dins l’àmbit de la prevenció de la violència contra les dones.

Sense perjudici de tot l’anterior, i pensant en la càrrega que pot suposar a les famílies, s’han establert bonificacions i reduccions a les cotitzacions a la Seguretat Social i al FOGASA per a les persones ocupadores.

Amb el Reial Decret Llei 16/2022 es culmina un procés de justícia social amb l’equiparació dels drets laborals i socials de les treballadores de la llar amb la resta de les persones treballadores. Per fi s’atorga la merescuda rellevància i el valor a la feina realitzada per un ampli col·lectiu de dones treballadores que havia estat oblidat.

Les regles de joc en el mercat laboral estan canviant, en favor de les persones treballadores. La protecció dels llocs de feina durant la pandèmia, gràcies a l’extensió dels ERTO com a xarxa de protecció social o els efectes de la Reforma Laboral vigent des de principis d’any, amb la reducció dràstica de les taxes de temporalitat, obren un camí de recuperació de drets que no s’aturarà. Continuam treballant amb i per a les persones per arribar a una societat més justa i igualitària.