Opinión | Tribuna

Fer política d’habitatge

L’accés a un habitatge digne per a la gent que per distintes raons el necessita s’ha convertit a les Illes Balears en un dels problemes més grans i complicats de resoldre.

Diverses són les causes que ens han duit a aquesta situació. En primer lloc, un creixement molt important de la població resident, que ha augmentat d’una forma inusual en els darrers 10/20 anys. En segon lloc, una necessitat d’habitatge per a la gent que ve a treballar a les nostres Illes per un marc laboral estacional i que demana mà d’obra d’una forma important. En tercer lloc, i no menys important, per cert, la pressió que exerceix en el mercat la demanda dels visitants (turistes o no) que en forma de lloguer o majoritàriament en forma de compra fa augmentar els preus del lliure mercat als habitatges existents.

A més, hem de tenir en compte que el marc regulador no permet més grans ampliacions de sòl urbanitzable. Fa temps que la nostra societat va arribar a un ampli consens quant al fet que els valors naturals s’han de conservar limitant noves urbanitzacions. Els recursos naturals com l’aigua són escassos i hem hagut de recórrer, fa temps, al dessalatge d’aigua de mar, amb un gran cost energètic, per mantenir les capacitats hídriques de la població, que creix.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern ha tingut en els darrers anys una política decidida i valenta per augmentar el parc públic d’habitatge. A finals d’aquesta legislatura s’haurà augmentat un 65 % el parc públic que teníem l’any 2015. Ho hem fet amb la petició als ajuntaments que cedissin sòls aptes per fer HPO públic nou i, en molts de casos, ho hem aconseguit. A més, la Llei de l’habitatge de les Illes Balears ha permès tenir informació sobre els pisos buits de grans tenidors i ha definit aquests conceptes. A més, hem fet algunes operacions d’ocupació temporal de pisos que estan buits durant més de dos anys.

Amb tot això, però, no n’hi ha prou. Els habitatges privats, nous i lliures són molt cars, i les operacions de construcció que fa el Govern —sempre en forma de lloguer— atenen una demanda amb necessitats socials importants i que precisa l’ajuda del Govern.

I podríem preguntar si no hi ha habitatges de promoció privada a preu assequible —a preu taxat i, per tant, limitat per l’Administració. Observam que fa temps que no es fan promocions d’HPO privat i sabem que els promotors i constructors tenen solars qualificats per a aquesta condició i que no es construeixen. Cercant respostes hem trobat que els preus que regulaven aquestes promocions i que estan marcats per l’Administració estan igual que l’any 2008.

Davant de les evolucions de preus del mercat, les condicions actuals per construir han quedat del tot fora de lloc i, per això, els promotors no fan ús d’aquests terrenys i no fan promocions d’HPO privat; HPO per vendre a preu màxim de venda.

La Conselleria, ara, està revisant aquests preus i pròximament farà l’aprovació de nous valors en què sigui rendible per als promotors i constructors fer habitatge assequible, amb construccions modernes adequades i amb les qualificacions energètiques que permetin tenir un parc d’habitatges assequibles, en propietat i a un preu raonable.

De fet, s’hauria de pensar en fórmules administratives en què el creixement amb capacitat residencial sols es pugui fer per a habitatges de protecció pública que són a preu assequible, que no van al mercat turístic i que defensen la població local. Una part d’aquests habitatges ja van al col·lectiu dels joves per facilitar l’emancipació i, a més, hem de pensar també en la població de més edat que cada dia, afortunadament, té una major esperança de vida.

Aquestes qüestions també ens han de fer pensar en diversitat d’unitats de convivència. Tal volta fan falta habitatges amb programes diferents, més petits, més dotacionals i amb més serveis comuns que facilitin la convivència entre uns i altres, com ja s’ha fet a alguna promoció, i ens convida a continuar per aquest camí.

Tenim l’obligació d’executar amb eficiència els fons europeus que tenim assignats i que les inversions que arribin als habitatges, tant nous com els ja construïts, siguin públics o privats, facin una millora de veres a l’eficiència energètica dels pisos, ja que les altes factures dels consums d’energia representen una gran preocupació per a les famílies i, per suposat, per al Govern de les Illes Balears.

Entre tots hem de superar alguns problemes i situacions temporals i fer aquesta Comunitat un poc millor.