Posant com a referència el debat organitzat per Joves Arquitectes de Mallorca sobre la Palma que ve, un dels temes que més preocupen és l'habitatge. Per a un batle, no hi ha res pitjor que veure que els seus ciutadans no poden viure a la seva ciutat i és per això que des de l'ajuntament de Palma i des de Més per Palma duim temps treballant per garantir l'accés a l'habitatge aplicant polítiques valentes, plantant cara als especuladors i defensant l'interès general per damunt dels interessos particulars de determinats poders. Ho hem fet aquests anys amb la zonificació i la restricció del lloguer turístic als habitatges plurifamiliars, ho hem fet amb la nova regulació d'establiments turístics, que suposa que a Palma cap habitatge podrà ser substituït per un hotel i ho hem fet amb la cessió de solars a l'IBAVI per a la construcció d'habitatge de lloguer social. Però aquestes mesures encara són insuficients, i hem d'apostar per continuar aplicant polítiques valentes i que funcionen a altres ciutats europees, així com altres d'innovadores.

La mesura més important per a la nostra ciutat ha de ser la limitació del preu del lloguer a aquells barris que estan connectats directament a l'especulació, estic parlant del centre, per exemple. Una limitació feta en referència al cost de vida, perquè si un habitatge costa 1.000, no en costi 3.000. Per tant, parlam d'una proposta que evita l'especulació dels grans tenidors i d'aquells que volen utilitzar l'habitatge com una mercaderia. Aquesta és una mesura que està funcionant a diferents ciutats europees, com Brussel·les.

Una vegada establert aquest límit, proposam repoblar el centre de Palma amb ajudes i subvencions a joves, un dels reptes de la nostra ciutat és que els joves puguin viure a la seva ciutat, i per altra banda volem tenir un centre viscut i no un centre que sembli només un aparador o un parc temàtic. És per això que impulsarem que els joves visquin al centre, amb un total de 5.000 ajudes. Aquesta és una proposta innovadora, ja que estam parlant del primer procés de transformar un barri castigat per la gentrificació primer i després per l'explotació turística en un barri viscut i amb futur.

Per altra banda, una de les oportunitats d'aquesta ciutat és Son Busquets. Aquest indret de la ciutat ha de passar de mans del ministeri de Defensa a propietat municipal per poder desenvolupar un projecte on es preservin els elements patrimonials, com les naus, i es desenvolupin habitatges destinats a lloguer social, a més d'una zona verda. Desenvolupar el projecte de Son Busquets no serà només una bona notícia per a l'habitatge, ho serà pels barris que l'envolten perquè quedaran connectats, i no separats pels murs de l'acutal quarter. Es generarà així un nou espai a la ciutat, que amb la seva proximitat a l'antiga presó, ens durà a un model de ciutat policèntric, on els barris són importants i tenen equipaments de referència.

També hem de treballar per augmentar les densitats residencials en base als criteris d'urbanisme sostenible, per tal de garantir la densitat mínima i fomentar l'urbanisme de proximitat, la mescla d'usos i la ciutat compacta. Tot augment de densitat es destinarà a les diferents modalitats d'habitatge assequible. I en aquesta línia de fer créixer l'oferta d'habitatge de lloguer assequible, també proposam que de les noves promocions d'habitatges d'entre 2.000 i 5.000m2 de sostre es destini un 30% del construït a aquesta modalitat, i en el cas de noves promocions de més de 5.000 m2, el 50% s'haurà de destinar a lloguer assequible.

Finalment, crearem una "borsa de bons llogaters", l'objectiu de la qual serà contribuir a la desestigmatització dels i les joves a l'hora d'accedir a un habitatge. Aquesta borsa serà requisit per a l'obtenció d'ajudes per part del llogater o per optar a la reducció de l'IBI per part del propietari.

* Batle de Palma i candidat de Més a Ciutat

CONTENIDO_RELACIONADO

  • La mobilitat de la Palma que ve (I); per Antoni Noguera

FIN_CONTENIDO_RELACIONADO