Vagi per endavant que som un defensor acèrrim de la sanitat pública, i que crec que la seva qualitat és molt bona, però no per això s’han de denunciar les disfuncions que es produeixen. El passat 14 de juny, vaig anar a consultes externes de l’Hospital General, per una visita a l’especialista, i després de fer-me una exploració diagnòstica i acabad la consulta vaig tenir necessitat d’anar al bany. Com és normal vaig demanar on era, i se’n va contestar que no n’hi havia, que estaven tancats, amb sorpresa vaig demanar on podia trobar un bany i m’enviaren a la planta baixa on una persona d’un mostrador me va confirmar que no n’hi havia. Amb una total incredulitat li vaig demanar com era possible que a unes consultes mèdiques no hi hagués cap bany, i quina era la solució. La resposta va ser que me va enviar a un bar. Increïble, però cert. Vaig sol·licitar un full de reclamació, i vaig fer la corresponent queixa, de la que ja se la resposta, una resposta estàndard, amb un menyspreu total cap al ciutadà. 

Ningú es va disculpar per la situació, ningú va intentar cercar una solució. La facilitat que te l’administració de traslladar els seus problemes (la manca d’un bany operatiu a les consultes externes), al ciutadà (que es cerqués un bar) és totalment inacceptable. Però la lectura que s’ha de fer, a més de l’explicada, és la de que es de suposar que hi ha una persona responsable del bon funcionament de les consultes externes, i no puc entendre que es pugui permetre una situació com aquesta. Estam parlant d’una instal·lació sanitària, en la que naturalment que un bany es poden avariar, però s’han de cercar la solucions necessàries per resoldre el problema, simplement per donar servei als ciutadans. No me puc creure que en un edifici tan gran com l’Hospital General no es pogués trobar una solució a aquest problema tan senzill.

Estic indignat!