La conselleria d’Educació es troba en un moment crucial en què la seva normativa pot crear una enorme estabilització dins l’interinatge balear o per al contrari un caos, en el qual molts d’interins es quedin sense plaça. Poden deixar fora a molts treballadors amb molta puntuació per la lliure competència a nivell estatal que hi ha en el concurs de mèrits.

En mans del Govern balear hi ha l’estabilitat de moltes famílies. Es poden quedar fora del concurs de mèrits molts interins que duen tres anys treballant o cinc a l’Administració pública, i fins i tot interins amb molt de punts -i per altra banda, les places de la concertada també surten a concurs de mèrits?-.

La mateixa Administració pública posa les normes perquè els treballadors a una empresa privada als tres anys tenguin l’obligació de fer-te fix. I ja que recentment ha surtit publicat el RD 270/2022 del Ministeri d’Educació aprofito per posar de manifest la gran responsabilitat que té la conselleria d’Educació pel que fa a eliminar la condició de vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. Aquest RD modifica el Reglament d’Ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006.

La condició de vulnerabilitat.

De moment s’ha dividit als treballadors de l’ensenyament públic ja que el mateix funcionariat veurà com de manera massiva entren interins que no han passat el procés d’oposició. Per d’altra banda interins amb més punts, que tal vegada tenguin l’opció a tenir un lloc estable a través del concurs de mèrits. Però això tampoc no és segur. Però la precarietat laboral s’estén als que han acumulat contractes de manera ininterrompuda, fent cursos, ampliant formació, i sense acumular massa puntuació ja que tenen pocs anys d’experiència. Per d’altra banda, els recents llicenciats que veuran les seves oportunitats limitades a les places que quedin per opositar, però tot això està per veure. La conselleria ara té aquesta gran responsabilitat de la que parlava.

Al Real Decreto 270/2022 RD del Ministeri d’Educació, publicat el 13 d’abril hi ha aquest punt que resulta clau: Por otra parte, se introduce en el Reglamento una nueva disposición transitoria quinta, que regula el concurso excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración previsto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que podrá convocarse por una sola vez. En la exposición de motivos de esta ley, se justifica que esta previsión cumple con los requisitos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que es razonable, proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal con anterioridad a 1 de enero de 2016. De acuerdo con la ley, la nueva disposición transitoria quinta regula con carácter básico el baremo para el concurso excepcional de méritos, en el que se valorarán la experiencia previa, la formación académica y otros méritos (superación de la fase de oposición en un procedimiento selectivo anterior, en las condiciones que se detallan y la formación permanente). A partir d’aquí ens queda esperar la normativa balear. Més enllà de les oposicions s’ha comentat també d’un futur procés de selecció a manera de MIR pels professors. M’agradaria recordar que el professorat ha de passar per màster, carreres, proves lingüístiques, cursos de formació continues i convocatòries anuals on s’ha de competir. A més al seu dia a dia ja demostra la seva capacitat a la tasca docent. Per altra banda, em demano què passa amb els treballadors de la concertada, que no oblidem, que està finançada amb doblers públics. Per què cap sindicat no planteja que aquestes places també haurien d’entrar en aquest concurs de mèrits?