El desembre de 2022, el Col·lectiu Alternatives elaborà un document Propostes bàsiques per a la propera legislatura.

Ja ho dèiem a principis de l’actual legislatura. En el mon de l’economia com en el de les societats, les coses estan interrelacionades. Les propostes simplistes i unilaterals, amaguen els efectes ocults i la complexitat de les problemàtiques que pretenen solucionar. La realitat no es canvia solament amb eslògans. Cal fer feina d’anàlisi i estudi rigorosos, teixir i construir una xarxa d’aliances, treballar per aconseguir els màxims consensos socials, i especialment, aconseguir que les administracions públiques comencin de debò a introduir la planificació estratègica integral, com a l’eina imprescindible per a la pràctica d’un bon govern.

També dèiem que les administracions públiques necessitarien orientar aquesta planificació estratègica, cap a les prioritats que demanden les seves societats civils i cap a la recerca de solucions davant els grans reptes globals que ja són prou evidents. L’explosió demogràfica, el canvi climàtic, la disrupció digital, la capacitat de càrrega dels territoris, l’increment de les desigualtats socials, la uniformització cultural, la millora dels serveis públics, l’aplicació de polítiques fiscals més justes i progressives, l’absurd d’una economia global basada en el màxim productivisme i el màxim lucre, incompatible amb un planeta finit i amb un límit objectiu de matèries primeres...

Sense menysprear la gran capacitat que han tingut els nostres governs de apaivagar les conseqüències imprevistes de la pandèmia, amb unes sortides pensades en interès de les grans majories, pensam que encara no s’han posat prou fonaments per voler iniciar una transició cap un altre model productiu. Al nostre parer caldria prioritzar:

• Crear una Oficina de Planificació Estratègica (OPE). En el document detallam els seus continguts i funcions.

• Establir un pla de finançament per a les prioritats detectades en el Pla Estratègic.

• Lligar el concepte de turisme sostenible, amb l’eliminació de les places obsoletes i de les il·legals, la capacitat de càrrega insular amb la gestió integrada de les zones costaneres, i la defensa aferrissada d’una nova consideració espanyola i europea dels costos d’insularitat, per fer-ho possible.

• Establir una aposta a fons i decidida per la diversificació econòmica. Especialment en el desenvolupament dels serveis especialitzats, centrats en la investigació, la innovació, l’educació, la sanitat, els serveis socials i de cures, la cultura i l’esport.

• Donar suport al conjunt del sector primari pel seu paper estratègic.

• Potenciar els clústers industrials i la modernització i manteniment de la nostra indústria.

• Establir un objectiu ambiciós i realista de construcció d’habitatges públics.

• Potenciar el diàleg social, la negociació col·lectiva i la millora de les condicions laborals. Facilitar la participació i la co-governança amb el conjunt de la societat civil

• Fomentar la cohesió social i cultural, amb atenció prioritària a l’ús normal del català.

• Prosseguir el debat públic sobre la creació d’una Renda Bàsica Universal i Incondicional, amb l’objectiu d’unificar els actuals i múltiples ajuts condicionats i minorar els costos socials de transició cap a un model econòmic més sostenible.

Aquest és un decàleg seleccionat de les 27 propostes que presentam al nostre document. Un document que hem presentat de viva veu als partits polítics que han estat interessats en escoltar-ho. És la nostra modesta aportació al debat d’idees i de projectes de futur, que hauria de ser el centre de qualsevol campanya electoral.