El Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears està impulsat inicialment per 25 entitats molt diverses del món de l’associacionisme ciutadà, l’ecologisme, el sindicalisme o l’economia i obert a la participació de totes les entitats de les Illes sense ànim de lucre.

El passat 21 de març el Fòrum va presentar esmenes a la Llei de Turisme. La base dels nostres comentaris és el qüestionament d’un model econòmic dominat per un turisme insostenible, així com l’aposta per la diversificació, per tal de poder transicionar cap a un model més sostenible amb el territori i les persones, just i equitatiu per a tots i totes.

Des del Fòrum hem anat demanant que degut a la importància del turisme en tota l’economia i la vida quotidiana de la població és tan rellevant, que hauria d’estar en el marc d’una estratègia general de la transició econòmica, ambiental i social de la nostra Comunitat. Com tal estratègia no existeix, ens veiem abocats a fer propostes parcials com la que aquí es presenten

La nostra visió general del que necessita la nostra economia és una reconversió profunda del sector turístic, i per això presentam les següents esmenes a la Llei 3/2022 que es poden resumir d’aquesta manera:

Esmena número 1: Sobre el tema de les inversions hoteleres amb fons europeus. La nostra proposta és la de crear un Fons econòmic de Reconversió Hotelera per al Decreixement de places en zones saturades orientat a la transformació d’hotels obsolets i dirigit al canvi d’usos en habitatges de lloguer social , o per a reconvertir dues habitacions en una i per fer actuacions urbanístiques dirigides a fer esponjaments i guanyar espai lliure públic”.

Esmena número 2: Sobre la congelació de places. No acceptem la moratòria sinó l’eliminació definitiva de les places que estan a la borsa.

Esmena número 3: Sobre els criteris de classificació d’estrelles. La nostra proposta és invertir els criteris de les puntuacions, de manera que en tenguin més punts les accions mediambientalment sostenibles que les altres, com per exemple la creació de piscines i altes infraestructures de dubtosa sostenibilitat.

Esmena número 4. Sobre la circularitat. Al nostre entendre, perquè els Plans de Circularitat tenguin èxit s’ha d’instaurar prèviament als establiments turístics una comptabilitat social i ambiental, complementària a la mercantil, per poder prendre decisions i implantar mesures de reduir la seva petjada ecològica. 

Esmena número 5:Sobre el vessant social del decret. A més d’introduir les tecnologies necessàries que afavoreixen la salut de les persones que treballen als hotels, la nostra proposta és que L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral estableixi uns límits de mínims i màxims del nombre de llits que podran fer les persones que tenguin l’ocupació de cambrer o cambrera. Aquesta capacitat de càrrega s’adaptarà a les circumstàncies de cada hotel, amb un màxim de 10 habitacions per persona i dia.

Lamentablement, el Fòrum no podrà defensar personalment aquestes esmenes en el si de la comissió parlamentària de Turisme, perquè no està contemplat en el reglament. Al nostre entendre les xarxes de la societat civil que presentin esmenes a les lleis sí que ho haurien de poder fer.