L'evidència del canvi climatic i l'exhauriment dels recursos naturals, juntament amb l'aparició de noves malalties com la covid-19 per tot el planeta, ens obliguen a una reflexió que, malgrat les incerteses, hem de fer per saber com afrontam els reptes que ens planteja el futur immediat i mediat.

És evident que hem d'apostar pel manteniment i la regeneració del planeta, en la mateixa mesura que també ho és que hem de col·locar el benestar de les persones -de totes les persones-, com a eix de l'economia. Si un dels pilars que han de sostenir la nostra societat en un futur és l'economia verda (energies renovables, reducció de productes químics a la terra i cura de l'aigua com a un bé escàs i necessari), l'altre pilar ha de ser el de l'economia del coneixement, amb la digitalització que implica.

En aquest punt, una de les qüestions que ens hem de plantejar és: aquest repte es pot assolir des de l'androcentrisme? La resposta és no. Els homes sols ja han demostrat fins on poden arribar.

Per desenvolupar aquesta economia del futur necessitam els sabers, el coneixement i l'experiència de vida dels homes i de les dones. Davant els desafiaments que avui se'ns plantegen per a la supervivència del planeta, les dones i els homes en igualtat de condicions hem de construir els eixos de la nova economia. I perquè aquesta tengui incidència en els canvis socioeconomics necesaris fa falta una massa crítica de dones que aportin el seu saber i el seu coneixement empíric que s'ha anat acumulant al llarg del temps i que no sempre s'ha valorat.

Per aconseguir-ho, perquè les dones se situïn en l'àrea més estructural d'aquesta economia, serà imprescindible un canvi en l'orientació dels estudis de les dones. Si la digitalitzacio ha de ser un eix de l'economia del coneixement, elles han d'estudiar informàtica, però actualment la mitjana mundial de dones que cursen aquests estudis, tant a la Formació Professional com a la universitària, no supera el 3%. Si en un futur les energies renovables han de substituir totalment les energies fòssils, les dones han d'estudiar en els nous camps professionals de l'energia verda; i si en un breu període de temps els vehicles passaran a ser elèctrics, les dones han d'estudiar electricitat i electrònica.

Per tant, ara que estam en el moment en què es duen a terme les matrícules en Formació Professional, els pares i les mares que tenen filles amb potencial per cursar estudis d'informàtica o relacionats amb els camps d'aquesta nova economia (energies renovables, domòtica o electricitat i electronica, entre d'altres) han de fer una aposta sense prejudicis i animar-les. Aquests estudis no només els seran útils per trobar un lloc de feina amb vocació de permanència i on la bretxa salarial es inferior a la d'altres profesions feminitzades, sinó que a més a més, els donaran l'oportunitat de poder continuar aquests estudis a la universitat.

La massa crítica per al canvi cap a la economia del coneixement la constituirà la participació de les dones en ocupacions o autoocupacions en aquestes àrees específiques. Per això, hem d'augmentar la seva participació en aquests estudis. Ara que és la seva hora de decidir, és un bon moment per fer-ho.