Les associacions de veïnats sotasignants, pertanyents totes nou al Districte Centre, volem manifestar la nostra preocupació per l'anunci per part del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior sobre la modificació del Decret d'instrucció per a la realització d'activitats artístiques al carrer (més conegut per Decret d'artistes de carrer) de 6 de maig de 2019 (BOIB 11-5-2019), en desenvolupament de la disposició addicional 3a de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública de 26 de juliol de 2018.

Volem recordar que es tracta d'un decret de gestació llarga i complicada (més de dos anys de feina), aprovat fa només un any (pocs mesos abans de les darreres eleccions municipals), impulsat per la seva antecessora en el càrrec ( Eva Frade, regidora aleshores de participació ciutadana i coordinació territorial i membre de Guanyem Palma), amb l'acord de totes les forces polítiques (majoria de progrés i partits de l'oposició) i amb el consens de les vuit associacions de veïnats (en aquell moment) del centre històric de Palma i la unanimitat de les entitats que formen part del Consell de Districte Centre.

Aquest decret havia suposat una fita en una reivindicació antiga i persistent dels residents del centre de Palma (els informes de l'Oficina de Defensa de la Ciutadania al llarg dels anys en són testimoni) per intentar posar remei a un dels greus problemes d'una zona tradicionalment -i molt més encara, en els darrers anys- castigada per un dels principals perjudicis que comporta la sobrecàrrega humana derivada de la massificació turística: la contaminació acústica. D'aquesta manera, al costat d'un tractament més que generós a determinades classes d'artistes d'impacte menor (pintors i manualitats artístiques, ballarins, titellaires, pallassos, acròbates i malabaristes o escultures humanes), s'hi establia una zonificació per a la música (restrictiva en els carrers del centre i extensiva en altres àmbits) que aconseguia conciliar la pràctica d'aquesta activitat en l'espai públic amb el dret dels residents a no patir soroll exterior no desitjat.

És imprescindible recordar que el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la Constitucio?) i el medi ambient engloba en el seu abast la protecció contra la contaminació acústica. A més, la protecció constitucional davant aquesta forma de contaminació també troba suport en alguns drets fonamentals reconeguts per la Constitució, entre altres, el dret a la intimitat personal i familiar, consagrat a l'article 18.1. I dins de la contaminació acústica s'inclou tot tipus de soroll, sigui quin sigui el seu emissor acústic, que pugui implicar molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les seves activitats, fins i tot quan el seu efecte sigui pertorbar el gaudi del son, o que pugui causar efectes negatius en la seva salut física o psíquica per convertir en il·lusori el dret al descans.

És possible que calgui revisar el decret vigent en alguns aspectes en què la seva aplicació hagi pogut resultar més dificultosa (concessió dels permisos, cobrament de les taxes, etc.), és a dir relacionades amb el com s'aplica, però en cap cas amb l'on s'aplica: la zonificació que s'havia consensuat és irrenunciable i la possibilitat anunciada per al Sr. regidor de permetre música a determinats indrets del centre com el carrer de Sant Miquel, carrer del Mirador o la plaça de l'Olivar, per exemple, constitueixen un gravíssim error. Una modificació d'aquest decret en sentit regressiu i sense tenir en compte les opinions dels residents, suposa un trencament unilaterial del consens que tan dificultosament s'havia aconseguit.

Per això, demanam al senyor regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, al senyor batle de Palma, i a les tres forces polítiques que integren el govern municipal, que no continuïn amb aquesta modificació i respectin el consens a què es va arribar amb l'aprovació del Decret de 6 de maig de 2019.

(*) Belén Álvarez (AA VV de Canamunt), Jordi Dezcallar (Sant Nicolau), Andreu Grimalt Cantallops (Banc de l'Oli-plaça de la Mercè), Jaime E. Herrero Cereceda (La Llotja-el Born), Micaela Llull Sarralde (Puig de Sant Pere), Edita Navarro Tuneu (La Calatrava), Amalia Santos (La Calatrava, Monti-sion i Santa Clara), Toya de la Vega (Sant Jaume) i Luis Clar (zona de la Seu).