24 de abril de 2019
24.04.2019
Tribuna

El Parlament ha ordenat i ha ampliat l'atenció primerenca

23.04.2019 | 21:55

El Parlament ha anat ordenant les qüestions essencials de l'equitat per als infants de 0 a 3 anys i ampliant-ne els recursos. També ho ha fet fixant normes i incrementant els recursos per l'atenció primerenca escolar per a millorar la detecció i l'atenció dels infants menuts amb dificultats o trastorns de desenvolupament.


Seguirem la cronologia.


1.- El 22 de maig de 2018 el Ple del Parlament aprovà l'ampliació dels Equips d'Atenció Primerenca d'educació (EAP) amb un increment de 18 professionals i la seva distribució en tots els centres educatius per a infants de 0 a 3 anys. Acordà una distribució per garantir la màxima atenció possible al major nombre possible d'infants escolaritzats en totes les escoletes autoritzades tant públiques com privades de les Illes Balears.


2.-El 24 de juliol s'aprovà La Llei 8/2018 de suport a les famílies que estableix, en el seu article 33, que "els sistemes públics de salut, de serveis socials i d'educació han de mantenir i actualitzar un pla conjunt d'atenció primerenca". Açò vol dir que els infants més petits i les seves famílies no poden anar i venir de despatxos i serveis sinó que són les administracions les que han d'estar coordinades i treballar en cooperació per tal que els infants tenguin la millor atenció possible i açò passa per evitar duplicitats, confusions i orientacions contradictòries.

3.-El 20 de desembre de 2018 el Parlament per unanimitat ratificà l'acord del 22 de maig dotant una partida de 850.000?, a la secció 13 programa 422A, per cobrir l'ampliació dels 18 professionals pels EAP.


4.-El 10 de gener de 2019 la Comissió Tècnica 0-3 creada per la Conferència de Presidents a instàncies del Parlament aprovà el seu dictamen "L'educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat". En el Capítol IV s'hi recull i es valora molt positivament l'acord del Parlament d'ampliació dels EAP i la necessitat d'actualitzar el Pla Integral d'Atenció Primerenca a les Illes Balears que havia fixat la Llei de suport a la família.

5.-El 29 de gener el Parlament aprovà la Llei 9/2019 de l'atenció i els drets dels infants que a l'article 36 (1) garanteix el dret dels infants de 0 a 6 anys a l'atenció primerenca gratuïta; (2) reconeix els drets d'aquests infants, si estan escolaritzats, a rebre aquesta atenció primerenca des del sistema educatiu i en el marc escolar.

També obliga (3) als sistemes d'atenció primerenca de serveis socials i al d'educació a establir una planificació que garanteixi l'atenció primerenca a tots els infants que la precisin, (4) a evitar la duplicitat de diagnòstic que descoordinadament fins ara cada Conselleria ha fet pel seu costat, (5) així com evitar la fragmentació de les prestacions per mor de la descoordinació entre departaments.

El 1986 es van crear a les Illes Balears els primers Equips d'Atenció Primerenca d'Educació. Llavors eren 15 professionals per tota Balears. Ara seran 84.

Durant quasi 25 anys no hi hagué cap altre servei semblant i els EAP atenien tots els infants estiguessin o no escolaritzats. Havien de fer de tot.

Tanmateix la xarxa de primerenca de serveis socials ha passat d'atendre al 2011 a 343 infants, tots mallorquins, a atendre'n 1.065 el 2018 a totes les illes. Ha tingut un creixement del 310% en 7 anys. Un 44% anual.

Ara mateix la previsió de la xarxa de serveis socials és la de realitzar 115.000 sessions de tractament d'atenció primerenca durant el 2019 en el conjunt de les illes.

L'atenció primerenca tant d'educació com de serveis socials han crescut molt i el Parlament ja ha establert uns requisits bàsics que ha de contemplar el Pla Integral que ordeni les funcions i activitats de les dues xarxes.

Fins ara hi havia, per exemple, infants de 1 i 2 anys que passaven per dues logopedes setmanalment (no dues sessions sinó dues logopedes de serveis diferents cada setmana). També hi havia famílies que habitualment rebien orientacions de dos psicòlegs diferents. I els infants, amb les seves mares i pares, han anat d'un costat a l'altre.

El Parlament unànime ha establert, per allò de la protecció dels infants, que es segueixi generalitzant l'atenció primerenca que s'ha de mantenir gratuïta. I que els infants escolaritzats rebin l'atenció primerenca a les escoletes.

La Llei d'Infància ha establert per unanimitat que cal evitar la duplicitat en el diagnòstic i en el suport. També diu que cal evitar que l'atenció a cada infant estigui fragmentada entre diferents serveis per mor de la descoordinació entre departaments.

Sí, com ha establert per llei el Parlament unànime: "Un únic diagnòstic i un únic pla d'atenció per a cada infant."

Així també serà més fàcil que l'atenció primerenca arribi cada vegada a més infants que la necessiten.

*Cati Cebrian
Federacions Associacions Pares i Mares

Maria Antonia Martinez
FEIBPIMEB

Angels Camps
Col·lectiu Escoles 0-3 Menorca

Catalina Ribas
Assemblea 0-3 de Mallorca

Ana Torres
Assemblea 0-3 d'Eivissa

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!