Dos anys i mig després de s´inici de sa legislatura, estam acostumats a que des de s´equip de govern des Consell de Mallorca s´anuncien inversions com fetes mentres de moltes d´elles encara no han posat ni una pedra. És es cas de carreteres, de residències o de pagaments de subvencions.

Estam davant uns dels exemples més clars de sa gran mentida i, en conseqüència, sa gran decepció d´un pacte d´esquerres embossat a sa gestió que viu de sa propaganda pagada a cop de talonari públic anunciant, any rera any, els avantatges d´aquells projectes que mai arriben a posar-se en marxa.

Aquesta paràlisi la pateixen també els ajuntaments de Mallorca, quan totes ses línies de subvencions que han sortit des de Cooperació Local, però també des d´altres àrees de gestió, sofreixen retards de molts mesos a s´hora de fer efectiu es pagament. Això ha provocat greus problemes de tresoreria a molts ajuntaments per mor d´haver hagut d´avançar aquests es pagament de ses certificacions sense encara haver ingressat sa corresponent subvenció.

Tot això ho sap perfectament es president Ensenyat, com també sap que molts d´aquests ajuntaments han hagut de recórrer a préstecs bancaris per sortir de s´embolic. Fins i tot es Consell ha dit que els hi farien informes favorables per poder justificar cada préstec. Però lo cert és que molts d´aquests ajuntaments no podran optar a més inversions perquè no podran pagar sa corresponent part municipal.

Creu s´equip de Govern des Consell de Mallorca que no és ben necessari donar resposta a aquesta situació que ofega als municipis? No creu que a més de treure línies de subvencions hauria d´assumir es compromís de pagar-les en temps i forma?

Es PP no vol ser còmplice d´aquesta situació i, per tant, no pot acceptar uns pressupostos on no és dóna cap garantia de pagament però sí assegura s´abonament de ses nòmines de nous alts càrrecs sense àrea de gestió. Tal vegada valdria la pena posar aquests alts càrrecs a fer feina i ajudar a revisar ses subvencions que, des de fa anys, no es paguen.

Pensa aquest pacte que, amb els pressupostos més alts de s´història, els ciutadans senten es Consell de Mallorca com una institució realment útil? Noltros pensam que no. S´anomenat ajuntament dels ajuntaments no pot presumir de municipalista quan, precisament, ni paga a aquests ni defensa els projectes que han proposat per ser executats amb càrrec a s´ecotaxa.

No basta amb xerrar de doblers. S´han de gestionar de manera eficaç en benefici dels ajuntaments i, per tant, dels ciutadans perquè aquests puguin percebre, realment, s´esperit municipalista que es Consell de Mallorca avui no té.

*Presidente del PP de Mallorca