Fa temps que l'Associació de Majors Aturats per l'Ocupació de Balears (AMPEB) du com a divisa de les seves activitats la següent màxima "NO SOM INVISIBLES". Fa uns dies, amb la presentació de l'informe sobre la situació de les persones majors de 45 anys en el mercat laboral de les Illes Balears (2007-2016), va donar un altre exemple de la seva lluita contra la invisibilitat d'aquest col·lectiu. L'esmentat informe presenta les dades mitjanes anuals, a partir de l'explotació que l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) fa de l'Enquesta de Població Activa (EPA-INE), excepte pel que fa a la taxa de cobertura de la prestació per desocupació, que s' analitza a partir dels estudis realitzats pel Tècnic d'Ocupació Enrique Negueruela Cortés.

Amb aquestes dades es fa visible que la població activa, és a dir d'aquella que fa feina remunerada, o està disponible i en condicions d'incorporar-se al mercat laboral, major de 45 anys ha tingut un augment d'un 45% entre 2007 i 2016 com a conseqüència de: a) En els primers anys de la crisi es va destruir molta ocupació masculina lligada al sector immobiliari (construcció i empreses auxiliars), la qual cosa va fer que creixés la necessitat d'incorporació al mercat de treball de les dones. Això pot explicar que, en els deu anys analitzats, la població activa femenina de més de 45 anys haguí crescut un 67,9%, enfront d'un, comparativament modest, 29,7% en el cas de la masculina. b) Un augment vegetatiu de la població activa, car, sigui població ocupada o aturada, la gent compleix anys sense poder prescindir d'un treball remunerat o de cercar-lo. Una de les dades que més visibilitat es mereix és que aquesta Població Activa major de 45 anys té un grau de formació acadèmica important: El 56% té un nivell acadèmic d'ensenyança secundària de segona etapa i superior, i el 29,3% té estudis superiors.

L'informe d'AMPEB fa visibles també les dades següents: Per una banda, la població ocupada registra un augment del 36,7%. Destaca que l'any passat tancà amb el nombre més gran d'ocupats i ocupades d'aquesta franja d'edat en el decenni analitzat, i això només s'explica per l'extensió i agreujament de la precarietat laboral, és a dir, aquesta estimació de la població ocupada, més que un augment real de l'ocupació, el que ens està indicant és un "repartiment" dels mateixos llocs de treball, mitjançant una preocupant tendència a l'alça de l'ocupació temporal de curta i molt curta durada, i de l'ocupació a temps parcial. Per un altre costat, es fa visible que el nombre de persones assalariades majors de 55 anys (aquí l'EPA no ofereix dades pel global del col·lectiu de majors de 45 anys) ha registrat un augment del 55,4%. Igualment agafa visibilitat que, malgrat l'augment de població ocupada en general i assalariada en particular, l'any passat la població aturada major de 45 anys (24.300 persones) havia augmentat un 228% en relació a abans de la crisi (2007).

Però allò que es pot visibilitzar de forma més cridanera és que la taxa de cobertura de la prestació per desocupació, és a dir, el percentatge de la Població Aturada major de 45 anys que cobra alguna prestació per desocupació en el tercer trimestre (l'època de major activitat econòmica i laboral, i, per tant, en la qual té major interès saber quantes persones passen l'estiu en atur i sense cap prestació) ha passat d'un 52% l'any 2011, a un 32,4% l'any passat com a conseqüència de les retallades en els subsidis que es varen dur a terme durant 2013. Cal recordar que es va eliminar el subsidi extraordinari per a persones aturades majors de 45 anys, i que el subsidi ordinari per a persones aturades majors de 52 anys va passar a ser per a majors de 55 anys, i es varen endurir les condicions d'accés (tenir en compte, per accedir-hi, els ingressos de tota la unitat familiar, i no sols la de la persona aturada, i obligar a accedir a la jubilació a la primera edat possible, eliminant la possibilitat d'esperar fins a complir els 65 anys).

L'informe que coment acaba fent ben visibles les propostes per millorar la situació d'aquest col·lectiu que vol representar i mobilitzar AMPEB: 1) S'ha de posar fi de debò a qualsevol discriminació -directa o indirecta- per edat a la contractació. En aquest sentit, és fonamental avançar cap al "'currículum cec", és a dir, que no s'hagi d'incloure l'edat, el sexe, la fotografia o la signatura. 2) És fonamental recuperar els subsidis retallats en 2013. 3) Urgeix concretar més i millors Polítiques Actives d'Ocupació específiques per al col·lectiu de persones aturades majors de 45 anys. 4) Les "Clàusules Socials" per a les contrates públiques han de garantir la no discriminació per edat, i, alhora, han de puntuar positivament el compromís de contractació efectiva de persones desocupades majors de 45 anys. 5) Ha d'afavorir-se l'accés a l'ocupació pública de persones majors de 45 anys en situació de desocupació. Concretament proposam: a) Que en totes les ofertes públiques de treball (CAIB, Consells, ajuntaments, i organismes depenents) es doni a aquest col·lectiu una puntuació extra a les bases de les convocatòries. b) Que estiguin exemptes del pagament de quotes per inscriure's a aquestes convocatòries d'ofertes públiques de treball. 6) Eliminar el requisit de "càrregues familiars" per tenir dret a determinats subsidis i ajudes en cas de desocupació. 7) Com els acords que determinades associacions empresarials han signat amb AMPEB han tingut nuls resultats, s'exigeix un major compromís empresarial real en la contractació de persones majors de 45 anys. I 8) Es reclama que s'intensifiquin les campanyes de lluita contra la precarietat i l'explotació laboral, i que es presti especial atenció a la precarització que suposa el fet d'haver d'acceptar un treball com a "fals autònom".

En fi, cal actuar contra la invisibilitat de les persones aturades majors de 45 anys, tot i que en moltes ocasions, com és el cas d'AMPEB, caldria parlar de desocupades únicament en termes de mercat laboral, perquè aturades no hi estan en absolut. Ans al contrari, són un exemple d'emprenedoria social.

* Analista sociolaboral