A Balears s'esmercen tants recursos públics econòmics, financers i en infraestructures en el sector turístic que sovint deixem de banda la protecció del resultat de qualsevol activitat creativa que suposi, al mateix temps, una innovació artística o tecnològica. I és que si en turisme tenim el know-how més brillant, és a dir, un ample espai de coneixements i experiències que ens permeten mantenir i acréixer una indústria capdavantera, no es pot dir el mateix en investigació, producció i registre dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

És així com segons la informació que proporciona l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, el 2015 Balears va ser la comunitat que menys sol·licituds de patent va presentar, per darrere de Cantàbria, Astúries i La Rioja. En dades concretes, varen ser un total de 23 sol·licituds de patent per part dels balears, enfront de les 442 d'Andalusia, les 464 de Catalunya o les 523 de Madrid. En marques, això no obstant, les estadístiques són més optimistes: 1.124 sol·licituds durant l'any 2015, al davant d'Astúries amb 841 o Navarra amb 516. Tanmateix i com les xifres evidencien, encara restem lluny de ser considerats una comunitat que s'implica amb la protecció de les seves innovacions.

Hauríem de ser conscients col·lectivament i individualment que tan necessari és esmerçar diners en el desenvolupament tecnològic, artístic i cultural com en la protecció d'aquestes produccions a través del registre. Caldria que aquest fos l'eix principal de la política d'una comunitat que es preocupi per l'enfortiment de son sistema empresarial i cultural. És tan important la protecció de les nostres invencions, les nostres marques, de les obres d'art, de les obres literàries o dels dissenys, que si deixem de fer-ho, deixarem de tenir incentius per continuar creant. Serà a través de l'atorgament de drets d'exclusiva després d'haver registrat les nostres creacions que contribuirem al desenvolupament econòmic i tecnològic, i això en tant que les empreses de la competència tindran incentius per innovar, investigar, crear nous dissenys o noves línies de negoci sota diferents marques.

Per fer-ne cinc cèntims al lector, els drets de propietat intel·lectual i industrial protegeixen les creacions de la ment humana que són utilitzades en el comerç. La propietat intel·lectual estrictament considerada són els drets d'autor o copyright. Aquests drets protegeixen tota creació artística o literària expressada per qualsevol mitjà, sempre, ja s'entén, que siguin originals. Aquí s'encabeixen les composicions musicals, les escultures o pintures, les obres dramàtiques o les fotografies... Altrament, la propietat industrial comprèn les patents, els models d'utilitat, les marques, els noms comercials o els dissenys industrials. Dins la propietat industrial es protegeixen també les invencions científiques o tecnològiques a través de les patents o els models d'utilitat, i el signes sota els quals oferim els nostres productes i serveis, que per diferenciar-los de les altres empreses es preserven gràcies a les marques. El disseny dels nostres productes, concretament, la forma, els colors, els contorns, es protegiran amb el seu registre com a disseny industrial.

Cal igualment fer referència a la protecció dels productes agrícoles o alimentaris que es caracteritzen pel medi geogràfic on es produeixen, es transformen i s'elaboren. Aquestes formes de protecció són les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen, que es gestionen pels consells reguladors. A Balears hem sabut protegir a través de la denominació d'origen productes com l'oli de Mallorca o el formatge maonès, o la sobrassada i l'ensaïmada de Mallorca a través de la indicació geogràfica protegida.

En l'àmbit individual, els drets de propietat intel·lectual i industrial constitueixen un reconeixement a la feina d'investigació i inversió o a l'activitat creativa i intel·lectual que han dut a terme els seus titulars. Suposa una forma que té l'estat de compensar als innovadors i als visionaris, però aquests drets també integren un element sentimental i d'identitat del qual els seus creadors no en podran ser privats. Així, l'artista que ha creat una escultura a partir de la pròpia inspiració personal, o el petit comerciant que té il·lusió per difondre el coneixement de la seva marca, tindran drets exclusius d'utilització de l'obra artística i de la marca.

Si bé les estadístiques no ens han afavorit molt el 2015, a Balears tenim grans oportunitats per a potenciar un sector que cada vegada concentra més recursos i genera més riquesa. Alhora que ens assegurem la protecció de còpies de les nostres creacions, impedim l'apropiació de les nostres idees, sempre que s'hagin materialitzat i registrat. A partir del registre de les invencions, els dissenys i les marques constituïm uns elements susceptibles d'exportació arreu a través de les llicències o el permís d'ús per tercers, sempre a canvi d'una compensació o un cànon. Tanmateix, la inversió de la qual hem parlat adés es recupera i s'obtenen beneficis per poder seguir innovant. Aquesta forma de procedir tracta de garantir un equilibri entre l'interès dels innovadors i l'interès públic, entre el foment i la regularització de la competència, sense oblidar els beneficis individuals i col·lectius que es deriven de l'explotació de les innovacions.

De totes maneres, és essencial per a l'assoliment dels objectius marcats que tant els creadors com els innovadors facilitin l'accés a la societat de tota la producció susceptible de ser protegida. Com ho és, d'essencial, la predisposició dels consumidors a pagar un preu raonable per a l'obtenció d'aquesta producció innovadora.

* Advocat a Sebastià Frau Advocats