Una de les preocupacions principals dels veïnats de la barriada del Tenis Mallorca-Can Baró ha estat conèixer les actuacions que, a partir del novembre de 2009, el nostre Ajuntament de Palma ha duit a terme sobre el futur de les instal·lacions del Tenis Mallorca (TM), data en què es rescatà la concessió per 49 anys que fins aleshores tenia en propietat el Mallorca Tennis Club. Finalment, sembla que l´Ajuntament ha redactat les bases que han de donar cos a la propera concessió, ara per 50 anys, que ha de permetre la rehabilitació i posterior explotació del TM.

Sens dubte, els prop de 5.000 m2 que conformen el TM defineixen en gran mesura la singularitat de la nostra barriada de Can Baró, mes coneguda com el barri "del Tenis" i envoltada per barriades històriques dins Palma com ara Son Alegre, Son Dureta, Son Cotoneret, Son Espanyolet, Santa Catalina, Son Armadans, Sant Magí, etc. D´altra part, les instal·lacions del TM i, en concret, la seva zona ajardinada constitueixen ara per ara l´únic pulmó existent al barri, més enllà que els solars municipals adjacents al TM puguin també arribar a complir aquesta funció.

En tot aquest sentit, pensam que la intervenció que es dugui a terme tant a l´edifici central com a la resta d´instal·lacions que conformen tot el conjunt del TM hauria de mantenir i millorar l´actual zona verda, conservar la zona esportiva, rehabilitar la piscina i evitar cap altra actuació que comporti "més ciment" com l´actual pista poliesportiva ubicada al carrer Joan Maria Thomàs.

Tanmateix, l´Associació de Veïns del Tenis Mallorca-Can Baró recolzarà una remodelació de les actuals instal·lacions del TM sempre que -com no podria ser d´una altra forma- es respectin els criteris de protecció i d´intervenció a què es refereix el punt 3 de la seva declaració com a Bé Catalogat, segons l´acord de la Comissió Insular d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de dia 26.11.2010 (BOIB núm 188 de dia 25.12.2010). En relació a aquesta qüestió, és voluntat de la nostra associació estar informada per part de l´Ajuntament i participar tant del procés de selecció de l´empresa adjudicatària del TM com del seguiment de les obres que han de permetre la seva rehabilitació.

Finalment, desitjam que en qualsevol cas els usos de caire no esportiu que es puguin atorgar a les futures instal·lacions del TM derivats de la nova concessió, mantenguin el clima de pau i tranquilitat del qual gaudeixen i han gaudit els veïnats de la barriada durant dècades. Esperam també que l´Ajuntament de Palma sàpiga conciliar les perfectament lícites expectatives de negoci que pugui tenir l´empresa adjudicatària, amb el fet que el TM compleixi també una funció de servei a la nostra ciutat, en particular a les barriades que l´envolten i, especialment, als veïnats més propers.

* President de l'Associació de Veïns del Tenis Mallorca-Can Baró