Resum del curs/Resumen del curso

La Carta de presentació i el CV són els dos documents necessaris en el procés de la ¿cerca d'ocupació. Són a més documents en constant modificació, per a ¿adaptar-los a cada oferta i per a afegir noves competències curriculars cal conèixer les propietats típiques d'un ¿Processador de textos.¿

La Carta de presentación y el CV son los dos documentos necesarios en el proceso de la búsqueda de empleo. Son además documentos en constante modificación, para adaptarlos a cada oferta y para añadir nuevas competencias curriculares es preciso conocer las propiedades típicas de un Procesador de textos.

A qui va dirigit/Aquien va dirigido:

Prioritàriament dirigit a persones desocupades de Palma en situació de cerca activa de feina.

Prioritariamente dirigido a personas desocupadas de Palma en situación de búsqueda activa de trabajo.

Imparteix/Imparte: Juan Vallespir Acosta