VI Concurs de fotografia Premi Vicent Trull 2021

Tema: porxets i tancons

Lliurament de fotografíes: fíns al 12 de desembre a Can Curt, de dimecres a diumenge, de 18.00 a 23.00 h.

Exposició de les fotografíes els dies 17, 18, 19, 22, 23, 29 i 30 de desembre a la sala d’exposicions de Can Curt.

El dia 29 de desembre es publicara el nom del/de la guányador/a.

L’organitza l’Associació d:e Veslns de Sant Agustí.