Sa Placa

Commemoració del dia internacional contra la violéncia masclista.