Taller de sushi a càrrec del cuiner Gabriel Nebot, xef del restau·

rant 5’S (Hotel Son Penya). Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i col·la·

bora l’Associació de Cultura Gastronò·mica. Activitat gratuïta dirigida a joves

majors de 17 anys (nascuts 2004). Ins·cripcions al cjalgaida@gmail.com. Pla·

ces limitades. A l’Espai Colomer, 15.