Resum del curs / Resumen del curso

La intel·ligència emocional és una habilitat "blana" i cerca potenciar el desenvolupament de competències emocionals aportant coneixements, eines i tècniques que permetin millorar l'ocupabilitat i acompliment en els entorns laborals.

La inteligencia emocional es una habilidad "blanda" y busca potenciar el desarrollo de competencias emocionales aportando conocimientos, herramientas y técnicas que permitan mejorar su ocupabilidad y desenpeño en los entornos laborales.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en procés de recerca de feina.

Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de búsqueda de empleo,

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria