Resum del curs/ Resumen del curso

La metodologia Lego Serious Play és un sistema innovador i experimental, dissenyat per potenciar la creativitat en la presa de decisions i el rendiment del negoci.

Es basa en una tècnica grupal fomentant la reflexió, comunicació i resolució de problemes.

Cada participant construeix el seu model Lego® en tres dimensions en resposta a les preguntes del facilitador usant una selecció especial de peces Lego ®.

Aquests models 3D serveixen de base per a la discussió grupal, compartir idees, resoldre problemes i prendre decisions.

La metodología Lego Serious Play es un sistema innovador y experimental, diseñado para potenciar la creatividad en la toma de decisiones y el rendimiento del negocio.

Se basa en una técnica grupal fomentando la reflexión, comunicación y resolución de problemas.

Cada participante construye su modelo Lego® en tres dimensiones en respuesta a las preguntas del facilitador usando una selección especial de piezas Lego ®.

Estos modelos 3D sirven de base para la discusión grupal, compartir ideas, resolver problemas y tomar decisiones.

A qui va dirigit/A quien va dirigido

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en procés de recerca de feina.

Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de búsqueda de empleo.

Imparteix/Imparte: David Torres Mota