Resum del curs / Resumen del curso

Aquest taller pretén facilitar a l'alumnat amb un coneixement elemental o intermig de la llengua anglesa, un coneixement general de l'anglès utilitzat en el sector marítim de una manera metafòrica.

Este curso pretende facilitar al alumnado, un conocimiento general del Inglés utilizado en el sector marítimo de una manera metafórica.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritariament persones empadronades a Palma, en edat laboral que vulguin treballar o hagin treballat dins el sector nàutic.

Prioritariamente personas empadronadas en Palma, en edad laboral que quieran trabajar o hayan trabajado en el sector náutico.

Imparteix / Imparte: Jose Gil Fanjul Viñas