Resum del curs

Els títols i certificats professionals expedits per Marina Mercant tenen una validesa de 5 anys, transcorreguts els quals, el titular els haurà de renovar fent aquest curs d'actualització.

A qui va dirigit

Persones en edat laboral que tenguin caducat el certificat de formació bàsica en seguretat STCW i que facin feina o hagin fet feina a la mar, preferentment residents a Palma.