Calvià té un compromís amb l'Educació, més enllà de les competències que per llei li corresponen. Un compromís que ve de molts anys enrere i que, en els darrer anys, s'ha anat consolidant i millorant augmentant els pressupostos dels diferents serveis, com beques i ajudes, que ofereix l'Ajuntament a través de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB), per tal que tots els infants i joves de Calvià comptin amb les mateixes oportunitats formatives i educatives, en el marc del principi d'equitat. L'IMEB ha comptat l'any 2021 amb un pressupost de prop de 8 milions d'euros.

Beques i ajudes econòmiques

Calvià té un programa de beques amb l'objectiu de fomentar i potenciar l'educació i la formació de la joventut del municipi, per una banda, i per donar resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada més preparats, competents i flexibles. BECAlvià, Projecta't, Get Experience, Beques Socioeducatives, ajudes econòmiques per a estudiants de Grau Universitari, Beques de cicles Formatius, i Ajudes econòmiques per a mobilitat Erasmus, en són algunes que enguany han vist un increment pressupostari d'un 15 per cent, destinant-hi una partida de més de 400.000 euros.

L'Ajuntament ofereix a través de IMEB beques i ajudes per els infants i joves de Calvià. Aj. Calvià

Recentment s'han lliurat els diplomes de les beques BECAlvià i Projecta't a 82 joves de Calvià (16 més que a 2020) i que han suposat una inversió municipal de 237.690 euros, un 12% més que en l'edició anterior.

El Programa de reutilització de llibres, que es va posar en marxa el curs 2016-2017, amb una aportació municipal de 60.000 euros, permet rebaixar la càrrega econòmica de les famílies per l'adquisició dels llibres de text, a la vegada que fomenta els valors de la conservació responsable del material i els llibres.

Per altra banda, des de l'àrea de Desenvolupament social, s'atorguen anualment ajudes d'inici de curs escolar destinades a subvencionar part de les despeses que les famílies, amb estudiants matriculats en centres públics, tenen a l'inici del curs escolar, com la compra de llibres de text, llibres de text digitals, material curricular, infraestructura informàtica destinada a l'estudi, etc. En conjunt, l'any 2021, s'han donat 1.336 ajudes per un total de 217.040 euros, la qual cosa suposa multiplicar per tres les ajudes atorgades i el número d’alumnes que les rep.

Centre Universitari de Calvià (CUC) Aj. Calvià

Programes de suport i reforç educatiu

Calvià compta amb una sèrie de programes que ofereixen suport i suposen un reforç educatiu per a estudiants de totes les etapes educatives.

El Programa de Reforç Educatiu per a Alumnes d'Educació Infantil i Primària (REIP) està dirigit a alumnat amb certes dificultats d'aprenentatge, des de segon cicle d'Educació Infantil i a tota Primària, de 3 a 12 anys. Aquest programa compta amb un equip de professionals com mestres, psicòlegs especialistes en TDAH, logopedes i psicomotricistes.

La xarxa de Centres Educatius de Calvià (CREC) és un servei que dona suport acadèmic i educatiu, bàsicament, a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria. Els CREC ofereixen suport en l'organització i planificació de les tasques escolars, la resolució de dubtes que puguin tenir en les diferents assignatures, orientació acadèmica i psicopedagògica i suport específic a alumnat amb dificultats d'aprenentatge, entre d'altres.

El CUC (Centre Universitari de Calvià) va ser el primer Centre d'aquestes característiques (l'any 1995) que es va posar en marxa a les Illes Balears amb la finalitat de potenciar i facilitar l'accés i continuïtat dels estudis postobligatoris als residents del municipi. Aquest servei promou eines i recursos com a complement per a l'adquisició de les competències personals, acadèmiques i prelaborals, als i les estudiants de 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris/àries, noutitulats/des de Calvià.

La xarxa de Centres Educatius de Calvià (CREC) és un servei que dona suport acadèmic i educatiu a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria Aj. Calvià

Educació per a Persones Adultes

L'IMEB destina també recursos al Centre d'Educació per a Persones Adultes (CEPA), amb l'aportació l'any 2021 de 128.700 euros per al suport de professorat.

Conjuntament, amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, l'Ajuntament de Calvià està construint un nou CEPA en una parcel·la de 5.194 m2 situada en la confluència dels carrers Galió i Góngora del nucli urbà de Magaluf. El projecte suposa una inversió total de 4.495.628 euros, finançats al 50% per l'Ajuntament de Calvià i el Govern de les Illes Balears. El nou edifici tindrà 2.166 m2 construïts, amb deu aules polivalents, quatre tallers, una aula taller sociosanitari i cuina, un laboratori, una biblioteca, despatxos, departaments, sala de professorat i un espai polivalent.

Centre d'Educació per a Persones Adultes (CEPA)

Ajudes al transport i Activitats Extraescolars

L'Ajuntament de Calvià ha destinat en els pressupostos de 2021 més de 314.000 euros al transport escolar que no es cobreix des de les competències autonòmiques, facilitant el transport a l'etapa de Batxillerat i cicles formatius i al transport universitari.

Per altra banda, l'IMEB dona suport a les AMIPA del municipi amb activitats extraescolars i amb les Aules d'Estiu, amb l'objectiu de cobrir una necessitat de caràcter social generada per l'ocupació laboral de les famílies durant el període de vacances escolars. L'any 2021, a aquests dos programes, s'hi ha destinat una partida municipal de 222.000 euros.

També a les AMIPA se'ls aporta una subvenció de 10.000 euros per a Reforç Eduactiu de Batxillerat, per facilitar la continuïtat d'estudis postobligaroris i millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat, així mateix, es du a terme el programa Xerram amb família.

Més informació ajudes i beques