El tractament d’aigües residuals consisteix en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com objectiu eliminar els contaminants de l’aigua bruta generada del consum humà. En aquest procés de tractament es produeix aigua neta o reutilitzable i, per altra banda, s’obté un residu sòlid o llot. Aquests llots contenen una elevada càrrega orgànica i requereixen de tractaments finalistes que aprofitin els recursos energètics y/o agronòmics del residu. Es per això que l’empresa Tirme s’encarrega del tractament final de tots els llots de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Mallorca, transformant aquests residus en recursos (energia i compost) contribuint de manera significativa a la economia circular, tancant el cercle de la matèria orgànica. 

La nostra illa compta amb tres sistemes de tractament per aquests residus, concretament el compostatge, la metanització i l’assecatge solar. A continuació se n’expliquen els detalls.

El compostatge

El compostatge de llots d’EDAR és un procés biològic que aprofita els llots d’EDAR i els residus vegetals per tal d’aconseguir una barreja òptima per als microorganismes que són capaços de degradar la matèria orgànica que contenen aquests residus. La descomposició de la matèria orgànica es produeix de forma natural, amb presència d’oxigen i a elevades temperatures (al voltant dels 65 graus), mitjançant el qual es destrueixen els gèrmens, paràsits i les males herbes i s’obté un producte final anomenat compost, susceptible de ser utilitzat com a esmena orgànica per al sòl. El servei públic insularitzat de tractament de residus de Mallorca, gestionat en règim de concessió per Tirme, compta amb diverses plantes de compostatge situades als termes municipals de Marratxí, Calvià i Felanitx per poder tractar els llots d’EDAR i les podes.

La metanització

La planta de metanització, que es troba al Parc de Tecnologies Ambientals, tracta la FORM procedent de la recollida selectiva, els llots que provenen de l’espessiment de diverses depuradores sense digestió anaeròbia i les entrades procedents de productors específics (llets, pinyolada, sucs, etc.). La planta consta de dues naus: en la primera es realitza la separació seca dels impropis que entren amb la FORM (fase de preselecció) i en la segona es realitza la separació humida, el condicionament i la digestió anaeròbia dels residus. Aquesta digestió anaeròbia genera un producte, anomenat digestat i semblant a un llot, que es tracta finalment a la planta de compostatge i, per tant, també s’obté compost.

L’assecatge

La Planta d’Assecat Solar s’ha dissenyat per al tractament de llots digerits i no digerits, amb un contingut de matèria seca superior al 25% i per a l’obtenció d’un producte final (llot sec) amb un percentatge de matèria seca entre el 65% i el 80% . Són al voltant de 30.000 tones de llots que s’hi arriben a tractar, amb un producte final d’unes 12.000 tones de llots secs. Al final d’aquest procés, el llot ha aconseguit la sequedat adequada i es comença el buidat de la cambra amb una pala carregadora. Posteriorment, es carrega a un camió i es trasllada a la planta incineradora amb recuperació d’energia per a utilitzar-lo com a combustible i, per tant, ser valoritzats energèticament.

Beneficis del compost

El compost és el producte resultant de la transformació biològica controlada, amb presència d’oxigen, de residus de naturalesa orgànica com, per exemple, deixalles vegetals, llots de depuració, etc. Durant aquest procés la matèria orgànica s’estabilitza i passa a ser un producte similar al humus, de beneficioses aplicacions per al desenvolupament de les plantes Així mateix, està lliure de patògens i de llavors de males herbes. 

El compost és capaç de millorar les propietats i les característiques físiques, químiques i biològiques de la terra. S’utilitza principalment per millorar el contingut en matèria orgànica del sòl, a més de l’activitat química i microbiològica dels seus components. 

Els beneficis derivats de la seva aplicació són els següents: 

  • Proporcionar matèria orgànica.
  • Garantir l’absència de llavors de males herbes. 
  • Evitar la fumigació estalviant-hi temps de dedicació. 
  • Estalviar l’aplicació massiva d’adobs químics.
  • Conservar la humitat del terreny, que té com objectiu disminuir la necessitat de reg. 

A Tirme, gràcies al grau de desenvolupament tecnològic i a la seva experiència en gestió de residus, s’aconsegueix donar un valor afegit als llots de les estacions depuradores aconseguint que un residu passi a ser un recurs en un clar exemple d’economia circular. Així es tanca el cicle de l’aigua d’un forma ambientalment avançada i el cercle de la matèria orgànica com a mesura de mitigació de la desertització del sòl impactant de forma positiva al canvi climàtic, El cercle de l’aigua i el de la matèria orgànica contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del Pacte Mundial de les Nacions Unides. En concret, impulsa els ODS 3,6,9,11,12,13,14,15 i 17.