Just abans que sa locura pandèmica irrompés a ses nostres vides, quan encara sols no mos podíem ni imaginar el món que estava per venir, vaig tenir s’honor de ser s’amfitrió d’un grup d’eurodiputats que vengueren a conèixer es miracle gestor de ses Illes Balears.

Quan convidam estrangers o peninsulars a ses Balears, tots vénen amb una idea preconcebuda: entraran en es paradís. Reconec que esser de Mallorca és una porta d’entrada fantàstica per ses relacions personals, i, inclús en política, sa perspectiva de visitar es teu company d’escó a Andratx pareix esser un al·licient més poderós que sa ideologia o, inclús, sa simpatia personal.

Dur responsables públics experts en turisme i transport an es bres mundial de sa indústria és un repte per molts de motius. Es primer i essencial, sa gestió d’expectatives: treballar sa imatge amb què s’havien de quedar després de sa seva visita era quasi una obsessió, i es resultat ho va justificar.

Després de dies aquí, es seu comentari no era que sa nostra aigo és sa més cristal·lina que havien vist en sa seva vida, que també; no se varen centrar en sa qualitat de sa nostra restauració, maldament tots reconeguessin que era de sa millor que havien tastat mai; no se focalisaren en sa innovació de sa nostra indústria, que els va meravellar, ni en es nostro patrimoni cultural, que poc ha d’envejar a altres ciutats europees.

Es motiu pes qual se varen enamorar de ses Illes Balears vàreu esser voltros, noltros, una societat oberta i cosmopolita, però, an es mateix temps, orgullosa de ses seves rels i tradicions, amb sa qual mai havien tengut s’oportunitat d’interactuar.

Tenim sa immensa fortuna de viure en es millor racó des planeta i, encara així, res se compara a poder compartir-ho amb tots es mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers que, per naixement o decisió, conformen es nodrit grup de ciutadans balears que fan de ses nostres illes un lloc incomparable.

Esser president des Govern de ses Illes Balears ha estat, és i serà es major honor de sa meva vida. Gràcies per donar-me s’oportunitat de viure-ho. Feliç dia.