Inca continua amb passa ferma apostant per cuidar el medi ambient. Bona mostra d’això és el sistema de recollida i reciclatge, unes xifres que milloren mes a mes. La darrera acció que ha posat en marxa l’Ajuntament d’Inca ha estat la retirada dels contenidors a sol rústic i la posada en funcionament de les àrees d’aportació. Ha funcionat molt bé, ja que s’ha controlat zones que s’havien convertit en abocadors il·legals. Amb la retirada dels contenidors de sol rústic, va finalitzar la implantació del nou sistema de recollida de residus a Inca, que es va posar en funcionament de manera progressiva a partir del mes d’agost de 2018. 

Virgilio Moreno, batle d’Inca, afirma que “els inquers i les inqueres s’han adaptat mot ràpidament al nou sistema de recollida. Sense la seva dedicació i compromís no estaríem aconseguint incrementar la recollida selectiva i aconseguir aquestes xifres tan positives, que esperam segueixin millorant any rere any”. 

D’altra banda, cal destacar el bon funcionament de la deixalleria, de les àrees d’aportació vigilades i de la deixalleria mòbil. Totes aquestes fomenten una millor separació dels residus i aproximen el servei a la ciutadania. María del Carmen Oses, regidora de Serveis, apunta que «el nou sistema de recollida està funcionant correctament i de manera progressiva anam incrementant la recollida selectiva. Tot i això, tots i totes hem de seguir treballant i fent feina plegats per assolir l’objectiu establert d’arribar a aconseguir que la recollida selectiva ascendeixi al 50%.”

També hi ha un servei gratuït de recollida de voluminosos. Es un servei que te moltíssima acceptació. Des del Consistori remarque n que seria positiu que la gent valoràs que no solament paga per la recollida i tractament de residus domiciliaris, sinó també per aquest servei que, en definitiva, beneficia tothom, tant el que crida per contractar el servei , com per el fet de que suposa una millora per la neteja/imatge de la ciutat. Per això, des de l’àrea de Serveis i Comunicació s’esta fent feina perquè la gent utilitzi el servei i perquè el visualitzi, posant un cartell als voluminosos que treu. María del Carmen Oses destaca que la ciutadania participa molt activament, especialment en la recollida porta a porta i la recollida de voluminós. Per això, vull agrair la seva col·laboració, ja que és imprescindible la col·laboració de tots i totes per mantenir una ciutat neta i en bones condicions». En aquest sentit, algunes zones del municipi d’Inca enen recollida porta a porta, altres tenen contenidors, unes altres un sistema mixt i unes altre utilitzen les àrees d’aportació. D’aquesta manera, si els inquers i les inqueres separen correctament i ho fan bé gaudeixen de bonificacions en el rebut de fems. Per això, la fita del Consistori actualment és fomentar l’ús dels contenidors d’orgànica via targeta ‘Tu fas Inca’ i els descomptes en els tributs.