18 de marzo de 2016
18.03.2016
Business DMallorca

Subvenciones y ayudas

18.03.2016 | 13:28
Convocatòria d'ajuts 2015-2016 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50%
S'aprova la convocatòria 2015-2016 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020
Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius.
S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web.
F 2017 H SOIB I 6.000.000 €

Convocatòria 2015, com a mesura urgent, per a joves de garantia juvenil
Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que s'esmenten a continuació i que han de ser competents per executar-ne les obres o els serveis, a més de disposar de la capacitat tècnica i de gestió suficients:
a) Òrgans, organismes autònoms i altres ens de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma
b) Entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals
c)Consorcis
d)Associacions, fundacions i d'altres entitats sense ànim de lucre
Requisits dels alumnes-treballadors:
Els requisits de les persones joves desocupades per poder ser contractades són:
a)Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la seva targeta de demandant d'ocupació en situació d'alta.
b)Estar inscrit en el registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i complir amb els requisits per ser beneficiari de les mesures en el moment de la contractació.
c)Per seleccionar els alumnes-treballadors s'han de tenir en compte els criteris d'accés exigits a cada nivell del certificat de professionalitat que s'imparteix, d'acord amb l'article 20 del Reial decret 34/2008, modificat pel Reial decret 189/2013, de 15 de març (BOE núm. 69, de 21 de març).
Per poder contractar els alumnes treballadors és condició indispensable que en el moment de la contractació, la persona demandant estigui inscrita en el SOIB com a desocupada i donada d'alta a la plataforma del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i compleixi els requisits establerts per ser persona beneficiària del sistema.
F 2015-2017 H SOIB I 3.000.000 €

Convocatoria 2015-2017: Formación para colectivos vulnerables
Se abre la convocatoria de subvenciones públicas para programas específicos de formación dirigidos a los colectivos vulnerables hacia el mercado laboral y para presentar las solicitudes de ayudas para transporte, manutención y alojamiento, discapacidad y conciliación para el periodo 2015-2017

Personas destinatarias
Pueden ser beneficiarios de las subvenciones que prevé esta convocatoria las entidades de formación inscritas y/o acreditadas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Las personas solicitantes tienen que tener formalizados los trámites de acreditación o inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Formación en cada una de las especialidades que soliciten, incluidas en el Catálogo de especialidades formativas de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la cual se regula el Sistema de Formación Profesional para la Ocupación en el Ámbito Laboral 4/2015, de 22 de marzo, y de acuerdo con el siguiente:
Para impartir acciones formativas NO conducentes en certificados de profesionalidad, tienen que cumplir los requisitos que se especifican en los programas del Catálogo de especialidades formativas correspondientes a la formación que impartan y los requisitos que prevé el resto de normativa de aplicación y tienen que haber presentado por registro de entrada la declaración responsable de cumplimiento de requisitos, a efectos de la inscripción de los centros donde impartan la formación, diez días antes que se publique la convocatoria.
Para impartir acciones formativas conducentes en certificados de profesionalidad, tienen que cumplir los requisitos que especifican los reales decretos que establecen los certificados de profesionalidad correspondientes a la formación que impartan y los requisitos que prevé el resto de normativa de aplicación, y tienen que tener resuelta la acreditación y la inscripción de los centros donde impartan la formación el día de la publicación de la convocatoria.
F 2015-2017 H SOIB I 1.950.000 €

Ayudas públicas a las PYMES para realizar acciones de internacionalización (2015)
Convocatoria de ayudas a las PYMES para realizar acciones de internacionalización. Ayudas destinadas a PYMES que desarrollen una actividad industrial, con el objetivo de apoyar su proceso de internacionalización, iniciando y/o consolidando su presencia en los mercados internacionales.
Beneficiarios
1. Pueden ser beneficiarias de esta línea de ayudas las PYMES que realicen actividades de carácter industrial con sede social en la comunidad autónoma de las Illes Balears. Se considera PYME aquella empresa que en el momento de la solicitud cumpla la definición de PYME establecida en el anexo 1 del Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008.
2. No pueden ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles sin personalidad jurídica, como tampoco las asociaciones, fundaciones, administraciones públicas ni, en general, las entidades sin ánimo de lucro.
3. Tampoco pueden ser beneficiarias las empresas intermediarias la actividad de las cuales consista en favorecer la exportación indirecta de otras empresas.
F 2016 H Dirección General de Comercio y Empresa I 250.000 €

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine