Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

PROJECTES, EXPERIÈNCIES, ACTIVITATS

Els projectes del CEIP Rosa dels Vents

Alumnes durant una de les activitats.

El col·legi públic Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere d'Artà es defineix com "una escola viva i activa que forma part de la Xarxa d'Escoles Públiques per la Renovació Pedagògica de Mallorca. El seu objectiu és duu a terme el treball basat en les aportacions de les investigacions realitzades en l'àmbit de la neurociència, més respectuosa amb els ritmes dels alumnes i les diferents etapes de desenvolupament".

Projecte integral de música

Des del curs 2015-16, el CEIP acull un projecte de tractament dels ensenyaments musicals que atén de manera integral l'assignatura de música des dels 0 anys (alumnes de l'escoleta annexa a l'escola) fins a l'etapa de primària.

La matèria s'ofereix en forma de taller d'una sessió setmanal per a cada grup de referència. Forma part d'un projecte ambiciós de formació integral en música, fonamentat en la teoria d'aprenentatge musical de Gordon (Music Learning Theory).

Neix amb el propòsit, no solament d'atendre aquesta necessitat, sinó també d'oferir una revisió profunda del currículum musical per adaptar-lo a les exigències de la pedagogia activa.

Així, aquest format proposa una estructura on Arantxa Riera (especialista externa) i Montse Mosso (especialista de música del centre) van acomodant la dinàmica de la sessió als interessos, ritmes i respostes dels nins i nines de manera instantània.

"Aquest fet afavoreix mantenir l'atenció individualitzada i el respecte pel ritme individual sense necessitat de desatendre el component grupal de fer música junts", comenten.

Per altra part, manifesten que "arran de l'èxit d'acollida entre famílies i alumnes, no es necessiten més justificacions a la seva aplicació. Però, afegim el millor indicador de qualitat: la implicació i entusiasme amb els quals els infants gaudeixen de fer música cada setmana".

Coneixement del medi en anglès

La mestra acompanyant en l'ambient de ciències és la referent de l'idioma anglès. No només s'ofereixen tallers a la setmana sobre plantes i animals destinats a diferents edats (comunitat de petits / comunitat de mitjans), sinó que la mestra sol dirigir-se l'alumnat en anglès.

Els petits tenen l'oportunitat d'acollir l'idioma, fins i tot, de forma natural. "Pel que fa als mitjans, sí convé, es fa servir la llengua ja que en cap cas pretenem ocasionar estrès a causa de la seva influència negativa en els aprenentatges", expliquen des del centre.

Escola oberta per a famílies

L'escola oberta té l'objectiu d'obrir camps de comunicació i de relació amb les famílies. Intenta donar resposta a les inquietuds i preocupacions que els pares puguin tenir sobre el procés educatiu dels seus fills i filles: Coneixement dels diferents espais d'aprenentatge de l'escola, materials d'aprenentatge, processos de lectoescriptura, el pla lector, dificultats derivades per lateralitat creuada, sistema d'avaluació, acompanyament...

A principi de curs es detecten les necessitats més urgents, tant per part dels acompanyants com de les famílies. Després es planifiquen al llarg de l'any les actuacions pertinents.

A part d'aquestes xerrades ­ -que són exclusives per a les famílies del centre- s'ofereixen altres trobades dins el programa de l'escola oberta que realitzen professionals externs. Hi estan convidats a assistir altres membres de la comunitat educativa.

Les trobades que s'han organitzat per a aquest any escolar han estat curs de lateralitat creuada, curs d'educar sense càstigs ni recompenses i curs de dibuix diagnòstic.

Un canvi de mirada

Esther Zarrias Ruiz, directora del CEIP Rosa dels Vents, ha publicat recentment el llibre Un cambio de mirada, los inicios de una escuela pública activa en el qual recull la seva experiència del canvi d'una metodologia tradicional a una activa.

"En aquests moments hi ha molts docents que es troben amb ganes d'un canvi metodològic però sense saber exactament com fer-ho. En el llibre, a part d'explicar la meva experiència, descric una sèrie de pautes que no se sustenten únicament en teories sinó en pràctiques reals i posades en marxa amb èxit", apunta Esther Zarrias.

A la introducció del llibre, es deixa ben clar que no es vol fer una campanya contra l'escola pública. Tot el contrari. Defensa que és a l'escola pública on s'han de produir tots aquests canvis. Sí que és una campanya "contra tots aquells que no senten vocació per la seva feina, els que no senten respecte per les persones que tenen al seu càrrec, els que se senten còmodes en les seves cadires, s'amaguen darrere dels seus llibres de text i estenen les seves mans a final de mes sense mirar als ulls de qui tenen davant. També és una iniciativa per animar tots aquells que tenen ganes de canviar el sistema educatiu actual".

CEIP ROSA DELS VENTS

Denominació: Projectes al CEIP Rosa dels Vents

Alumnat: Tot el del centre (educació infantil i 1r cicle d'educació primària)

Qui l´aplica: Equip docent Quan: Tot el curs

Per a més informació: www.ceiprosadelsvents.com - 971 589 242

Compartir el artículo

stats